• handshake.jpg

Huishoudelijk reglement 

Huisregels

 • U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak.
 • Een ieder dient zich volgens de in Nederland algemeen geldende fatsoensnormen en waarden te gedragen. Bij het niet in acht nemen van deze regel is de overtreder bij ons niet meer welkom.
 • Het is verboden om in dit gebouw te roken.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan, alleen indien het huisdier noodzakelijk is vanwege lichamelijke beperkingen is het welkom. 

Afspraak maken

Huisarts:

 • Tijdens de openingsuren kunt u telefonisch of ter plaatse een afspraak maken. Voor een aantal behandelingen kunt u ook online een afspraak maken.
 • U dient duidelijk aan te geven om welke klachten het gaat.
 • U krijgt een afspraak bij uw eigen huisarts of zijn/haar waarnemer.

Fysiotherapeut:

 • U kunt aangeven of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut of een voorkeur heeft voor een van de werkzame fysiotherapeuten. 
 • Bij de fysiotherapie is het mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken.

Logopedie:

 • U kunt aangeven of u een voorkeur heeft voor een van de werkzame logopedisten. 
 • Bij de logopedie is het mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken.

Afspraak afzeggen

 • Als u verhinderd bent, dan dient u dat tenminste 24 uur van tevoren te melden. Bij tijdige afmelding worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Afspraken die niet of te laat afgezegd worden zullen in rekening gebracht worden bij de cliënt.
 • Bij de fysiotherapie en logopedie kunt u zich ook afmelden door een bericht in te spreken op ons antwoordapparaat buiten de reguliere openingstijden.

1e behandeling

U dient de volgende zaken mee te nemen:

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument) zodat u zich kan legitimeren.
 • Zorgverzekeringpas of –polis.
 • Wij zijn verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) in onze administratie vast te leggen.
 • Verwijsbrief van arts of specialist (indien van toepassing) bij fysiotherapie of logopedie

Hygiëne

 • Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiëne regels in acht neemt en zorgt voor goede lichaamsverzorging.
 • Voor reguliere behandelingen bij de fysiotherapie zorgen wij voor handdoek en hoeslaken.
 • Bij gebruik van de oefenzaal adviseren wij u sportkleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • Daarnaast zullen wij voor een hygiënebeleid zorgen beschreven in onze Wet Infectie Preventie (WIP)-richtlijn. 

Kwaliteit

 • Alle huisartsen zijn geregistreerd in het BIG(Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)-register en kwaliteitsregister. De wet BIG regelt de registratie van erkende zorgverleners. Het kwaliteitsregister zorgt er voor dat de artsen voldoen aan de kwaliteitseisen en voldoen aan de scholingseisen. 
 • Alle fysiotherapeuten en logopedisten die bij ons werken staan geregistreerd in het BIG-register. 
 • Alle fysiotherapeuten die in onze praktijk werkzaam zijn, zijn ook nog geregistreerd in het CKR (Centraal Kwaliteitsregister) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). In het CKR van het KNGF zijn alleen fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan door het KNGF gestelde kwaliteitseisen.
 • Alle logopedisten die in onze praktijk werkzaam zijn, zijn ook nog geregistreerd in het kwaliteitsregister, wat er voor zorgt dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. 

Betaling facturen

 • De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 • Afspraken die niet of te laat afgezegd worden zullen in rekening gebracht worden bij de cliënt.
 • De declaraties van de behandelaar voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Privacy

 • Uw zorgverlener houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Ook deelt uw zorgverlener, indien nodig, gegevens van derden (zorgverleners, zorginstanties) . Hiervoor wordt voldaan aan de Wet Algemene verordening gegevensbescherming. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de privacyverklaring op de website. 
 • Onze praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek en/of behandeling kunt u gevraagd worden zich gedeeltelijk te ontkleden.
 • Zorgverleners mogen zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden. 
 • Als cliënt heeft u rechten betreffende uw medisch dossier: Recht op dataportabiliteit, recht op vergetelheid, recht op inzage, recht op rectificatie en aanvulling, recht op beperking van de verwerking, recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, recht van bezwaar. 

Aansprakelijkheid

 • Gezondheidscentrum Samen Beter is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van bezittingen van haar bezoekers.

Klachten

 • Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw huisarts/fysiotherapeut/logopedist of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden via de websitepagina 'klachten', 
 • Vindt u dat uw probleem niet is of wordt opgelost, dan kunt u bij klachtencommissie terecht: Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid Nederland. 

Mei 2018