Voor spoedgevallen: 073-6123776

Privacy Policy

Gezondheidscentrum Samen Beter, gevestigd aan de Palmboomstraat 127 te Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.samenbeter.nl
Palmboomstraat 127, 5213 VG  Den Bosch
073 613 07 65

De zorggroep BeRoEmD is de Functionaris Gegevensbescherming van Gezondheidscentrum Samen Beter. Zij zijn te bereiken via het contactformulier op de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gezondheidscentrum Samen Beter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)

Welke vertrouwelijke persoonsgegevens verwerken wij?

Gezondheidscentrum Samen Beter verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • Gezondheid (medisch dossier).

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Gezondheidscentrum Samen Beter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Voor zorgverlening.
 • Voor doelmatig beheer en beleid.

Alle medewerkers binnen gezondheidscentrum Samen Beter hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Hoe lang worden deze persoonsgegevens bewaard?

Gezondheidscentrum Samen Beter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor uw medische gegevens de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gezondheidscentrum Samen Beter deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gezondheidscentrum Samen Beter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
De medewerkers van gezondheidscentrum Samen Beter hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens

Als u hiervoor gericht toestemming gegeven heeft via het Landelijk Schakelpunt, deelt Gezondheidscentrum Samen Beter relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (H O V). Wanneer u ’s avonds of in het weekend op de huisartsenpost geweest bent, dan wordt uw huisarts hierover geïnformeerd.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialist. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Via het contactformulier op de website kunt u hier een verzoek toe indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Als cliënt heeft u rechten betreffende uw medisch dossier:
 • Recht op dataportabiliteit.
 • Recht op vergetelheid.
 • Recht op inzage.
 • Recht op rectificatie en aanvulling.
 • Recht op beperking van de verwerking.
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
 • Recht van bezwaar.

Klachten indienen

Gezondheidscentrum Samen Beter wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen van persoonsgegevens

Gezondheidscentrum Samen Beter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gezondheidscentrum Samen Beter heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware.
 • Recht op vergetelheid.
 • Verwerkingsovereenkomsten.
 • Verwerkingsregister.
 • Functionaris gegevensbescherming.
 • Aangesloten bij een gecertificeerd ICT-bedrijf.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met via het contactformulier op de website.

Gezondheidscentrum Samen Beter gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Juni 2021