Voor spoedgevallen: 073-6123776

Huishoudelijk reglement

Huisregels
 • U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak.
 • Een ieder dient zich volgens de in Nederland algemeen geldende fatsoensnormen en waarden te gedragen. Wanneer u deze niet in acht neemt, bent u bij ons niet meer welkom.
 • Het is verboden om in dit gebouw te roken.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan, alleen indien het huisdier noodzakelijk is vanwege lichamelijke beperkingen is het welkom.

Afspraak maken

Huisarts
 • Tijdens de openingsuren kunt u telefonisch of bij de balie een afspraak maken. Voor een aantal behandelingen kunt u ook online een afspraak maken.
 • U dient duidelijk aan te geven om welke klachten het gaat.
 • U krijgt een afspraak bij uw eigen huisarts of zijn/haar waarnemer.

Fysiotherapeut
 • U kunt aangeven of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut of een voorkeur heeft voor een van de werkzame fysiotherapeuten.
 • Bij de fysiotherapie is het mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken.

Logopedie
 • U kunt aangeven of u een voorkeur heeft voor een van de werkzame logopedisten.
 • Bij de logopedie is het mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken.

Afspraak afzeggen

 • Als u verhinderd bent, dan dient u dat tenminste 24 uur van tevoren te melden. Bij tijdige afmelding worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Afspraken die niet of te laat afgezegd worden zullen bij u persoonlijk in rekening gebracht worden.
 • Bij de fysiotherapie en logopedie kunt u zich ook afmelden door een bericht in te spreken op de voice-mail van uw behandelaar.

Eerste Afspraak

U dient de volgende zaken mee te nemen:

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument) zodat u zich kunt legitimeren.
 • Zorgverzekeringpas of –polis.
 • Verwijsbrief van arts of specialist (indien van toepassing)

Wij zijn verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) in onze administratie vast te leggen.

Hygiëne

 • Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiëne regels in acht neemt en zorgt voor goede lichaamsverzorging.
 • Voor reguliere behandelingen bij de fysiotherapie zorgen wij voor handdoek en hoeslaken.
 • Bij gebruik van de oefenzaal adviseren wij u sportkleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • Wij werken volgens het hygiënebeleid zoals beschreven in onze Wet Infectie Preventie (WIP)-richtlijn.

Kwaliteit

 • Alle huisartsen zijn geregistreerd in het BIG(Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)-register en kwaliteitsregister. De wet BIG regelt de registratie van erkende zorgverleners. Het kwaliteitsregister zorgt er voor dat de artsen voldoen aan de kwaliteits- en scholingseisen.
 • Alle fysiotherapeuten die bij ons werken staan geregistreerd in het BIG-register.
 • Alle fysiotherapeuten die in onze praktijk werkzaam zijn, zijn ook geregistreerd in het KRF  van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). In het KRF van het KNGF zijn alleen fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan door het KNGF gestelde kwaliteitseisen.
 • De fysiotherapeuten die in onze praktijk werkzaam zijn, zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. Dit betekent dat zij voldoen aan de kwaliteits- en scholingseisen van de beroepsgroep.

Betaling facturen

 • De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de hulpverlener.
 • Afspraken die niet of te laat afgezegd worden zullen bij u persoonlijk in rekening gebracht worden.
 • De declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Privacy

 • Uw zorgverlener houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Indien nodig, deelt uw zorgverlenergegevens van derden (andere zorgverleners, zorginstanties). Dit gebeurt volgens de richtlijnen van de AVG (Wet algemene verordening gegevensbescherming). Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het privacybeleid op onze website.
 • Zorgverleners mogen zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.
 • Onze praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek en/of behandeling kunt u gevraagd worden zich gedeeltelijk te ontkleden.
 •  Als cliënt heeft u rechten betreffende uw medisch dossier: Recht op dataportabiliteit, recht op vergetelheid, recht op inzage, recht op rectificatie en aanvulling, recht op beperking van de verwerking, recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, recht van bezwaar.

Aansprakelijkheid

 • Gezondheidscentrum Samen Beter is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van bezittingen van haar bezoekers.

Klachten

 • Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over uw behandelaar of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden via de websitepagina ‘klachten’.
 • Bent u niet tevreden over de afhandeling van deze klacht, dan kunt u bij de klachtencommissie terecht: Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid Nederland.