• handshake.jpg

Privacyverklaring

Gezondheidscentrum Samen Beter Gezondheidscentrum Samen Beter, gevestigd aan palmboomstraat 127 te Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.samenbeter.nl
palmboomstraat 127, 5213VG  Den Bosch
073-6130765

De zorggroep Beroemd is de Functionaris Gegevensbescherming van Gezondheidscentrum Samen Beter Hij/zij is te bereiken via het contactformulier op de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gezondheidscentrum Samen Beter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gezondheidscentrum Samen Beter verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid (medisch dossier)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gezondheidscentrum Samen Beter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor zorgverlening
 • Voor doelmatig beheer en beleid

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. Alle medewerkers binnen gezondheidscentrum Samen Beter hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gezondheidscentrum Samen Beter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor uw medische gegevens de volgende bewaartermijn: 15 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Gezondheidscentrum Samen Beter deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gezondheidscentrum Samen Beter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
De medewerkers van gezondheidscentrum Samen Beter hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens

Gezondheidscentrum Samen Beter wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via "het Landelijk Schakelpunt" relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergie├źn (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij bij aan medicatieveiligheid.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gezondheidscentrum Samen Beter gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gezondheidscentrum Samen Beter en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via het contactformulier op de website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Als cli├źnt heeft u rechten betreffende uw medisch dossier: 

 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • Recht van bezwaar

Klachten indienen

Gezondheidscentrum Samen Beter wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gezondheidscentrum Samen Beter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met via het contactformulier op de website. Gezondheidscentrum Samen Beter heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware
 • Verwerkingsovereenkomsten
 • Verwerkingsregister
 • Functionaris gegevensbescherming
 • Aangesloten bij een gecertificeerd ICT-bedrijf 

Mei 2018